TEA (Trastorn Espectre del Autisme)

Atenem a persones amb TEA en totes les etapes del cicle vital.

Treballem conjuntament amb el nen/a i les famílies, en sessions individuals i grupals.

El treball terapèutic és global, això vol dir que realitzem coordinacions amb tots els professionals vinculats (EAP, CSMIJ, CDIAP, etc.)

Tenim àmplia experiència en el TEA i els professionals disposem de formació clínica (ADOS, ADIR) pel diagnòstic.

Avui en dia no existeix un únic tractament possible per intervenir amb els nens/es amb TEA, per això la American Psychological Association (2010) ha proposat la pràctica psicològica basada en la evidència científica.

Les teràpies que són recomanables segons la guia del Institut de Salud Carlos III són aquelles que promouen les competències socials, la teràpia cognitivo- conductual, els SAAC (sistemes augmentatius i alternatius de la comunicació) mètode TEACCH, tècniques conductuals per eliminar/ reforçar conductes.

També, s’ha observat que el ESDM (Early State Denver Model), mètode d’intervenció desenvolupat per Sally Rogers i Geraldine Dawson, demostra canvis positius en el desenvolupament cerebral dels nens.

Dins del nostre marc de treball, ens centrem en tractaments multimodals, alguns d’ells són:

● ABA (Applied Behaviour Analysis)

● DENVER (Early Start Denver Model)

● PECS (Picture Exchange Communication System)

● TEACCH(Treatment and Education of Autistic Related Communication Handicapped Children)

● Intervencions basades en el joc

● PEERS PEERS® for Young Adults: Social Skills Training for Adults with Autism Spectrum Disorder and Other Social Challenges