Reeducacions pedagògiques

Es treballen diferents aspectes referents a una reeducació pedagògica.

● Tècniques d’estudi i reforç en determinades matèries escolars (ortografia, gramàtica, etc.)

● Tècniques d’estudi i reforç en determinades matèries escolars (ortografia, gramàtica, etc.)

● Millora de les capacitats cognitives: memòria, atenció, concentració, raonament crític, etc.

● Enfocament específic a nois/es amb dificultats d’aprenentatge:

– Dislèxia

– Discalcúlia

– Dificultats en lecto escriptura

– Matemàtiques

– TDAH

Mantenim contacte amb el centre escolar i/o altres especialistes.